نوامبر 22, 2021
برنج ایرانی خزر

برنج ایرانی خزر

تهیه وتوزیع برنج ایرانی برنج ایرانی خزر برنج ایرانی خزر  از انواع برنج های پرمحصول و اصلاح ژنتیکی شده و تراریخته محسوب می شود. این برنج […]
نوامبر 21, 2021
برنج سرلاشه طارم هاشمی

برنج سرلاشه طارم هاشمی

برنج سرلاشه طارم هاشمی تهیه و توزیع عمده برنج ایرانی دانه های برنج سرلاشه طارم هاشمی از برنج هاشمی به مراتب کوچکتر بوده و لی از […]
نوامبر 21, 2021
برنج شیرودی خوش پخت ممتاز

برنج شیرودی خوشپخت ممتاز

تهیه و توزیع عمده برنج ایرانی برنج شیرودی خوشپخت ممتاز برنج شیرودی خوشپخت ممتاز از برنج های پرمحصول شمال کشور و جزو برنج های دسته سرد […]
تماس سریع
09925364701